قیمت ارتودنسی دندان سال ۱۴۰۱

لیست هزینه ارتودنسی در مطب دکتر احسان مهریزی

قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 
قیمت ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف۲۷.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف۱۸.۰۰۰.۰۰۰ 
 هزینه ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط۴۵.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی متحرک یک فک۷.۵۰۰.۰۰۰ 
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه های رکس۱۰.۸۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک۷.۷۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۳۸.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۳۸.۰۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن هدگیر به ثابت۳.۵۰۰.۰۰۰ 
هر طرف SUS اضافه شدن فانکشنال ثابت۷.۰۰۰.۰۰۰ 
مینی اسکرو هرعدد۳.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی اضافه براکت دیمون۵.۸۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی اضافه براکت سرامیکی برای یک فک۷.۵۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی اضافه براکت لینگوال برای هرفک۱۷.۰۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن پالاتال بار۲.۴۰۰.۰۰۰ 
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار )۴.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم۴۰۰.۰۰۰یک قسط
قیمت پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک)۱.۲۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده)۲.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق )۴.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت فلزی۵۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت سرامیکی لینگوال دیمون۱.۵۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد باکال تیوب۶۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه بلیچینگ یک فک۲.۲۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه بلیچینگ دو فک۳.۶۰۰.۰۰۰یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف )۱۰.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه نایت گارد۱.۴۰۰.۰۰۰یک قسط
قیمت قالب مطالعه۹۰۰.۰۰۰یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه )۷۰۰.۰۰۰ 
هزینه ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی۱۰۰.۰۰۰ 
 • برای فتوگرافی قبل و بعد از درمان و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینرها (نگهدارنده متحرک و ثابت ) و ویزیتهای دوره نگهداری  هزینه ای دریافت نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف (اینویزالاین) بطور متوسط مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت سرامیکی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانها و تعداد پلاکهای مورد نیاز هزینه افزایش می یابد.
 • برای درمانهای دو مرحله ای کودکان برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف اعمال می شود.
 • تعرفه ها به تومان می باشد.

 

هزینه ارتودنسی دندان در سال ۱۴۰۰

نیمه دوم در مطب دکتر مهریزی

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۲۴.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۱۵.۵۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف۲۱.۵۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف۱۴.۵۰۰.۰۰۰ 
 Adjunctiveارتودنسی ثابت نیم فک۸.۲۰۰.۰۰۰ 
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط۳۶.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی متحرک یک فک۶.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۱۲.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه های رکس۸.۶۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک۶.۱۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن هدگیر به ثابت۲.۳۰۰.۰۰۰ 
  هر طرف SUS اضافه شدن فانکشنال ثابت۵.۵۰۰.۰۰۰ 
مینی اسکرو هرعدد۲.۳۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی اضافه براکت دیمون۴.۶۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی اضافه براکت سرامیکی برای یک فک۶.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه ارتودنسی اضافه براکت لینگوال برای هرفک۱۳.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن پالاتال بار۱.۷۰۰.۰۰۰ 
فضا نگهدار دوطرفه ( هزینه ارتودنسی لینگوال آرچ یا پالاتال بار )۳.۲۰۰.۰۰۰یک قسط
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم۳۰۰.۰۰۰یک قسط
پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک)۹۵۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )۱.۳۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق )۲.۸۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت فلزی۴۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت سرامیکی لینگوال دیمون۱.۲۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد باکال تیوب۵۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت۲.۱۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت۲.۸۰۰.۰۰۰یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف )۸.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
نایت گارد۱.۱۰۰.۰۰۰یک قسط
قالب مطالعه۷۵۰.۰۰۰یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه )۵۵۰.۰۰۰ 
ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی۶۰.۰۰۰ 

 

آنچه درمان ارتودنسی در مطب دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی را متمایز میکند درمان با بهترین کیفیت کاملاً توسط خود دکتر، صرف وقت بسیار، پیگیری منظم پیشرفت درمان و استفاده از بهترین مواد و وسایل می باشد. اطمینان داشته باشید که هزینه ارتودنسی به نسبت خدمات ارائه شده بسیار مناسب می باشد. لیست تعرفه ارتودنسی خدماتی که در مطب انجام می شود به شرح ذیل می باشد اما خواهشمند است پیش از مطالعه هزینه ارتودنسی در سال ۱۴۰۰ به نکات زیر دقت داشته باشید:

هزینه ارتودنسی سال 1400

پرداخت هزینه ارتودنسی در مطب بصورت اقساط می باشد و تعداد اقساط بستگی به مدت درمان دارد.

تهیه فتوگرافی قبل و بعد از ارتودنسی بدون دریافت هرگونه هزینه انجام می شود.

بابت دستگاههایی که در لابراتوار ساخته می شوند مبلغی دریافت نمی شود.

شروع درمان ارتودنسی ثابت همراه پکیج بهداشت دهان و آموزش بهداشت توسط دکتر ارتودنسی می باشد .

نگهداری نتیجه درمان: در انتهای درمان ریتینر یا نگهدارنده ثابت و متحرک و ویزیتهای دوره نگهداری بعد از ارتودنسی هزینه ای درنظر گرفته نمی شود.

هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با استفاده از پلاک های شفاف ( اینویزالاین ) حداقل به اندازه ارتودنسی ثابت با براکت های فلزی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانهای فرد و تعداد پلاکهایی که لازم است هزینه درمان افزایش می یابد مثلاً می تواند مشابه ارتودنسی ثابت با براکت سرامیکی باشد.

در ضمن حدود نیمی از هزینه اینویزالاین در ابتدا پرداخت می شود. برای درمانهای ارتودنسی کودکان که بصورت دو مرحله ای انجام می شود برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف لحاظ می شود.

تعرفه ارتودنسی سال ۱۴۰۰ مانند سالهای گذشته در ابتدای سال تعیین شده است و تا انتهای سال ملاک می باشد مگر اینکه شرایطی ایجاد شود که تورم بصورت غیرعادی افزایش یابد. در مطب دکتر مهریزی دکتر متخصص ارتودنسی قیمت ارتودنسی در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد و برای افرادی اعمال می شود که درمان ارتودنسی دندان خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرده اند. 

● تعرفه های ارتودنسی به تومان می باشد. 

● تعرفه های ارتودنسی سال ۱۴۰۰

قیمت ارتودنسی دندان در سال ۱۴۰۰ در مطب دکتر احسان مهریزی

نوع درمان ارتودنسیهزینهتوضیحات
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۲۱.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۱۳.۵۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف۱۹.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف۱۲.۵۰۰.۰۰۰ 
  ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive۷.۲۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی متحرک یک فک۵.۲۰۰.۰۰۰ 
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۱۰.۵۰۰.۰۰۰ 
های رکس۷.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک۵.۳۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتوسرجری (جراحی فک)۲۶.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۲۶.۰۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن هدگیر به ثابت۲.۰۰۰.۰۰۰ 
 اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS هر طرف۴.۵۰۰.۰۰۰ 
مینی اسکرو هرعدد۲.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت دیمون۴.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک۵.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک۱۱.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن پالاتال بار۱.۵۰۰.۰۰۰ 
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار )۲.۸۰۰.۰۰۰یک قسط
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم۲۵۰,۰۰۰یک قسط
پلاک ریتینر متحرک شفاف۸۵۰,۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک جدید (گمشده یا شکسته یا عدم استفاده)۱.۱۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید (موارد فوق)۲.۳۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد براکت فلزی۳۵۰,۰۰۰یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد براکت سرامیکی  لینگوال دیمون۱.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد  باکال تیوب۴۵۰,۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت۱.۸۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت۲.۴۰۰.۰۰۰یک قسط
آنتی اسنورینگ (ضد خروپف)۷.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
نایت گارد۱.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
قالب مطالعه۷۰۰,۰۰۰یک قسط
ادامه درمان ثابت (هر جلسه)۵۰۰,۰۰۰ 
ویزیت / مشاوره۶۰,۰۰۰ 

تعرفه های ارتودنسی نیمه دوم سال ۹۹

قیمت ارتودنسی دندان در نیمه دوم سال ۹۹ در مطب دکتر احسان مهریزی

نوع درمان ارتودنسیهزینه 
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۱۷.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۱۱.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر کراودینگ خفیف۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر کراودینگ خفیف۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive۶.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی متحرک یک فک۴.۲۰۰.۰۰۰ 
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۸.۵۰۰.۰۰۰ 
های رکس ( Hyrax )۶.۰۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک۴.۲۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۲۰.۵۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۲۰.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن هدگیر به ثابت۱.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS هر طرف۳.۵۰۰.۰۰۰ 
مینی اسکرو هرعدد۱.۵۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت دیمون هر فک۱.۵۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک۴.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک۹.۰۰۰.۰۰۰ 
نگهدارنده ثابت هر دندان ( fixed retainer ) جدید یا ترمیم۲۰۰.۰۰۰یک قسط
فضا نگهدار دوطرفه (  لینگوال آرچ یا پالاتال بار )۲.۳۰۰.۰۰۰یک قسط
 پلاک ریتینر متحرک شفاف ۷۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )۹۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق )۱.۹۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن براکت فلزی۳۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن براکت سرامیکی لینگوال و دیمون۸۵۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن باکال تیوب۴۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت۱.۵۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت۲.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف )۵.۵۰۰.۰۰۰یک قسط
نایت گارد۸۰۰.۰۰۰یک قسط
قالب مطالعه۶۰۰.۰۰۰یک قسط
ویزیت / مشاوره۵۰.۰۰۰ 

قیمت ارتودنسی دندان در نیمه دوم سال ۹۹ در مطب دکتر احسان مهریزی

نوع درمان ارتودنسیهزینه 
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۱۷.۰۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۱۱.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر کراودینگ خفیف۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر کراودینگ خفیف۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive۶.۰۰۰.۰۰۰ 
ارتودنسی متحرک یک فک۴.۲۰۰.۰۰۰ 
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۸.۵۰۰.۰۰۰ 
های رکس ( Hyrax )۶.۰۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک۴.۲۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۲۰.۵۰۰.۰۰۰ 
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۲۰.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن هدگیر به ثابت۱.۵۰۰.۰۰۰ 
اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS هر طرف۳.۵۰۰.۰۰۰ 
مینی اسکرو هرعدد۱.۵۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت دیمون هر فک۱.۵۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک۴.۰۰۰.۰۰۰ 
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک۹.۰۰۰.۰۰۰ 
نگهدارنده ثابت هر دندان ( fixed retainer ) جدید یا ترمیم۲۰۰.۰۰۰یک قسط
فضا نگهدار دوطرفه (  لینگوال آرچ یا پالاتال بار )۲.۳۰۰.۰۰۰یک قسط
 پلاک ریتینر متحرک شفاف ۷۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )۹۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق )۱.۹۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن براکت فلزی۳۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن براکت سرامیکی لینگوال و دیمون۸۵۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن باکال تیوب۴۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت۱.۵۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت۲.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف )۵.۵۰۰.۰۰۰یک قسط
نایت گارد۸۰۰.۰۰۰یک قسط
قالب مطالعه۶۰۰.۰۰۰یک قسط
ویزیت / مشاوره۵۰.۰۰۰ 

قیمت ارتودنسی دندان در سال ۹۹ در مطب دکتر احسان مهریزی

اینکه هزینه ارتودنسی شما چقدر است برای هر فرد به طرح درمان ارتودنسی مخصوص آن فرد بستگی دارد. بر اساس طول مدت درمان، تعداد جلسات، زمان صرف شده در جلسات، سختی کار و وسایل مورد استفاده قیمت ارتودنسی متفاوت است. تعیین طرح درمان ، نوع دستگاه و مدت درمان و بعد هزینه تقریبی ارتودنسی برای هر فرد، نیازمند معاینه بالینی دقیق و بررسی رادیوگرافی هاست که در نهایت با در نظر گرفتن شرایط دندان های فک بالا، فک پایین، جفت شدن دندانها، اسکلت صورت، بافت نرم بخصوص لبها، سلامت لثه ها و دندان ها، سن، جنس و بویژه خواسته های بیمار تعیین می شود.

اگر قصد انجام درمان ارتودنسی را دارید ابتدا برای مشاوره وقت بگیرید بعد از معاینه و بررسی رادیوگرافی دقیق ترین اطلاعات را به شما خواهیم داد و بهترین طرح درمان برای شما بر اساس اصول علمی تعیین خواهد شد.

تعرفه ارتودنسی دندان در سال ۹۸

هزینه ارتودنسی در مطب دکتر مهریزی بهترین متخصص ارتودنسی تهران با بهترین و دقیق ترین درمان و استفاده از بهترین مواد و وسایل ، بصورت کاملاً منصفانه تعیین می شود. جهت دانستن تفاوت ما و دیگران صفحه خدمات ویژه مطب را مشاهده نمایید.

هزینه ارتودنسی تعرفه های سال ۹۷

در مطب دکتر مهریزی دکتر متخصص ارتودنسی خوب سعادت آباد به شرح ذیل می باشد. این قیمت ها برای سال ۹۷ می باشد و برای افرادی می باشد که درمان ارتودنسی دندان خود را در سال ۹۷ شروع کرده اند.

پرداخت هزینه ارتودنسی به طور متعارف بصورت اقساطی می باشد و مدت اقساط بستگی به مدت درمان دارد.

برای فتوگرافی و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار ارتودنسی هزینه ای دریافت نمی شود.

درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد.

برای ریتینریا نگهدارنده ثابت و متحرک مورد نیاز هر بیمار و ویزیتهای دوره نگهداری (Retention) بعد از ارتودنسی هزینه ای دریافت نمی شود.

●  هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک ( اینویزالاین ) با پلاک های شفاف ( الاینر ) مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت های فلزی می باشد و بستگی به شدت نامرتبی دندان ها و تعداد الاینرهای اینویزیلاین ساخته شده دارد.

حدود نصف هزینه اینویزالاین در ابتدا دریافت می شود.

اگر قصد انجام درمان ارتودنسی را دارید ابتدا برای مشاوره وقت بگیرید بعد از معاینه و بررسی رادیوگرافی دقیق ترین اطلاعات را به شما خواهیم داد و بهترین طرح درمان برای شما بر اساس اصول علمی تعیین خواهد شد.

برای فتوگرافی و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود.

درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد.

برای ریتینرها و ویزیتهای دوره نگهداری (Retention) هزینه ای دریافت نمی شود.

هزینه درمان ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت های فلزی می باشد.

● تعرفه ها به تومان می باشد.

تعرفه ارتودنسی دندان در سال ۹۸ در مطب دکتر احسان مهریزی

نوع درمان ارتودنسیهزینه اقساط
 درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۱۱.۰۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۶.۹۰۰.۰۰۰ 
 ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر mild crowding۹.۴۰۰.۰۰۰ 
 ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینرmild crowding۵.۸۰۰.۰۰۰ 
 ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive۳.۶۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی متحرک یک فک۲.۷۰۰.۰۰۰ 
 درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۵.۵۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی متحرک یک فک و ثابت دو فک۱۲.۸۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی با Hyrax  ثابت دو فک۱۳.۴۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی متحرک فانکشنال و ثابت دو فک۱۴.۲۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۱۲.۸۰۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۱۲.۸۰۰.۰۰۰ 
 اضافه شدن هدگیر به ثابت۷۰۰.۰۰۰ 
 اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS۱.۵۰۰.۰۰۰ 
 مینی اسکرو هرعدد۶۵۰.۰۰۰ 
 درمان ارتودنسی متحرک بالا همراه فضا نگهدار پایین۳.۵۰۰.۰۰۰ 
 هزینه اضافه براکت Self Ligating / Damon برای هرفک۹۰۰.۰۰۰ 
 هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک۲.۲۰۰.۰۰۰ 
 هزینه اضافه براکت سرامیکی برای دو فک۴.۰۰۰.۰۰۰ 
 هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک۴.۰۰۰.۰۰۰ 
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم۱۲۰.۰۰۰یک قسط
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ )۱.۲۵۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )۴۵۰.۰۰۰یک قسط
هزینه پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق )۱.۰۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن براکت فلزی۲۰۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن براکت سرامیکی و لینگوال۵۵۰.۰۰۰یک قسط
هزینه شکستن باکال تیوب۲۴۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ یک فک با یک کیت۹۰۰.۰۰۰یک قسط
بلیچینگ دو فک با یک کیت۱.۲۰۰.۰۰۰یک قسط
نایت گارد۵۰۰.۰۰۰یک قسط
 ویزیت / مشاوره

۵۰.۰۰۰

یک قسط

 

تعرفه ارتودنسی دندان در سال ۹۷ در مطب دکتر احسان مهریزی

هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۸.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ی ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر mild crowding۶.۸۰۰.۰۰۰
تعرفه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر mild crowding۴.۲۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت دندان نیم فک Adjunctive۲.۵۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک۲.۰۰۰.۰۰۰
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۴.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک و ثابت دو فک۹.۲۰۰.۰۰۰
و ثابت دو فکHyraxدرمان ارتودنسی با۹.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک فانکشنال و ثابت دو فک۱۰.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۹.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۹.۲۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت۵۰۰.۰۰۰
SUSاضافه شدن فانکشنال ثابت۹۵۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد۳۵۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک بالا همراه فضا نگهدار پایین۲.۵۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت Self Ligating / Damon برای هرفک۶۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای هرفک۱.۱۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک۲.۴۰۰.۰۰۰
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم۹۰.۰۰۰
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ )۹۰۰.۰۰۰
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )۲۸۰.۰۰۰
هزینه پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق )۶۸۰.۰۰۰
جریمه شکستن براکت فلزی۱۳۰.۰۰۰
جریمه شکستن براکت سرامیکی و لینگوال۳۰۰.۰۰۰
جریمه شکستن باکال تیوب۱۶۰.۰۰۰
بلیچینگ یک فک با یک کیت۶۰۰.۰۰۰
بلیچینگ دو فک با یک کیت۸۰۰.۰۰۰
نایت گارد۳۶۰.۰۰۰
ویزیت / مشاوره۴۰.۰۰۰

این هزینه ها مختص مطب دکتر مهریزی بهترین متخصص ارتودنسی غرب تهران می باشد.

۱۷ Comments

 1. مرتضی

  سلام، وقت بخیر
  من دوتا دندان جلویی فک بالام یکم انحنا داره (شکلش شبیه به پرانتز شده که یکم انحنا داره و صاف نیست) ، میگن به خاطر جویدن انگشت شست تو دوران کودکی این شکلی شده..!!
  خواستم بپرسم که آیا با ارتودنسی صاف میشه؟ ممنون میشم جواب رو به ایمیلم ارسال کنید. سپاس

  1. دکتر احسان مهریزی

   نظم دندانها براحتی و در مدت کوتاهی درحدود یکسال با ارتودنسی ثابت اصلاح می شود اما اگر جفت شدن دندانها و روابط فکی مشکلی داشته باشد نیازمند درمانهای مفصلتری می باشد. در هر صورت باید معاینه و بررسی رادیوگرافی انجام شود. هزینه ارتودنسی ثابت برای شما در سایت درج شده است.

  1. دکتر احسان مهریزی

   درست است که دندانهای جلو توجه اصلی شماست اما درمان ارتودنسی صحیح علاوه برمرتب کردن دندانها روابط و جفت شدن دندانها را تصحیح میکند که با در نظر گرفتن بافت نرم صورت بخصوص لبها، لثه و وضعیت استخوانهای فک انجام می شود.

   1. Mahsamonazzami

    سلام اقای دکتر من دوتا از دندانهای فک بالام نسبت به بقیه دندونها کج تره
    اونم چون توی بچگی دندونهای شیری رو بزور کندم
    این انحنای دندونهام با ارتودنسی باید درست شه یا نه؟؟

 2. ملیکا

  سلام خسته نباشید
  من مشکلی ک دارم یکم عجیبه و شاید شایع نباشه خیلی.
  من چند سال پیش ارتودنسی انجام دادم اما متوجه شدم که دندان های فک بالا در یک طرف صورتم مثل یک خط راست و بدون هیچ انحنایی کنار هم هستن!! در حالیکه در طرف دیگه صورتم کاملا طبیعی و به صورت عادی هستن. آیا این قضیه با ارتودنسی مجدد درمان میشه؟
  این موضوع باعث شده یک طرف صورتم کاملا کج ب نظر برسه و خیلی تاثیر بدی گذاشته
  نمی‌دونم تا چ حد متوجه منظورم شدید؟ دندان های من بدون فاصله و مرتب هستن ولی موقعیت شون در دو طرف صورتم قرینه نیست. و اینم بگم که اون موقعی ک ارتودنسی انجام دادم ب دستور پزشکم یک دندان رو کشیدم ک دقیقا همون سمت صورتم هست ک میگم مشکل داره
  هزینه حدودی هم اگه بگید ممنون میشم

 3. من دندون دومم با تصادفی که کردم از ریشه افتاد و بعداز ۴ساعت دوباره کاشتمش همون دندون رو یه مدت هم اسپیلنت بود. جدا از این قضیه دندون من یکم نامرتبه یعنی دندون های دوم من هم از سمت چپ و راست رویه لثه در اومدن
  میخواستم بدونم به توجه ب در اومدن دندون دومم (لازمه بگم دندون یکمم عصبش فطع شده نه دندون یکم و نه دومم هیچ عصبی ندارن ومن حسی ندارم) میتونم الان ارتودنسی انجام بدم یا نه؟!

 4. امیر

  سلام دکتر من یکی از دندونای جلویی سمت راست فک بالام پشت یه دندون دیگست وفضای تقریبا کمی داره که کنار یکدیگر قرار بگیرند امکان درمانش وجود داره یا باید کشیده بشه چه ارتودنسی ای نیاز داره حدودا هزینش چقدر میشه؟ ممنون ازشما

 5. شاهده

  باسلام خدمت شما..من دوتا دندونام بخاطر لق شدن کج شدن…یکی ب سمت عقب رفته و یکی ب سمت بیرون روی دندون بالایی جلوییم اومده… هزینه ارتودنسی ثابت فقط برای همین دو دندون چقد میشه. ممنون

 6. حنانه

  سلام وقت بخیر
  از فک بالا دو دندان و فک پایین چهار دندان نامرتب باشه با ارتودنسی اوکی میشه و هزینه ارتودنسی ب میزان شش دندان محاسبه میشه یا کل فک بالا و پایین؟؟؟؟

Leave a Comment